Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności strony www.premieribc.org wyjaśnia procedury stosowane w odniesieniu do zbierania i przetwarzania danych osobowych Klientów strony internetowej www.premieribc.org. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralna część Regulaminu. Korzystanie ze strony www.premieribc.org oznacza akceptację postanowień niniejszej Polityki Prywatności. Klub ma prawo do zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie.
Zmiany obowiązują od momentu opublikowania nowej wersji Polityki Prywatności na stronie www.premieribc.org.
Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od momentu jej opublikowania.

International IBC Club Ltd jest administratorem wszystkich danych osobowych Klientów, udostępnianych w trakcie procesu rejestracji, które są przechowywane przy zastosowaniu wszelkich środków ostrożności (środki techniczne i organizacyjne) w celu zabezpieczenia tych danych przed osobami trzecimi.
Poprzez dokonanie przez Klienta rejestracji na stronie www.premieribc.org, Klient upoważnia Klub do przetwarzania danych osobowych niezbędnych dla realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Klub (kupno, wysyłki i rozliczenia ), akceptacje regulamin i niniejszą Polityki Prywatności.

Klub oświadcza, że nie udostępnia oraz nie sprzedaje danych osobowych Klientów Klubu osobom trzecim bez zgody samych Klientów. Klub umożliwia Klientom aktualizację wprowadzonych danych osobowych.

Klub zastrzega sobie prawo do przechowywania danych osobowych Klienta w następujących przypadkach:
• Nie uregulowania przez Klienta wszystkich należności wobec Klubu, do czasu ich uregulowania;
• Naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, do czasu wyjaśnienia okoliczności tego naruszenia oraz ustalenia zasad odpowiedzialności.

Dane osobowe podane przez Klienta w trakcie składania zamówienia są wykorzystywane w celu:
• Kontaktu z Klientem w zakresie usług świadczonych przez Klub
• Dokonania rozliczenia z Klientem
• Świadczenia Usługi dla Klienta

Klub oświadcza, iż dane Klienta muszą być udostępniane organom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, o ile skierują takie żądanie do Klubu.

Klientami w rozumieniu niniejszego Regulaminu są osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne i podmioty posiadające zdolność prawną.

Klub zastrzega sobie prawo do weryfikowania i sprawdzania danych Klientów w trakcie oraz po zakończeniu procesu składania zamówień. Klub nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność ze stanem faktycznym danych, dostarczonych przez Klientów Usługi w zakresie ich rozliczeń ze stanem faktycznym.